سيادة امين عام الامم المتحدة المحترم،

السيد بان كي مون،

ان اطلاق تقرير الامم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب على غزة ( تقرير غولدستون)، يعتبر تحولا بارزا في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني لانتزاع حقه في تقرير مصيره، ووقف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية تجاه حقوق الانسان الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. في ضوء التطورات الاخيرة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات تقرير غولدستون في اطار الامم المتحدة، فاننا نكتب اليكم مطالبين بضرورة اتخاذ الاجراءات الملائمة لانصاف ضحايا الحرب على غزة، وتأمين سيادة القانون والمسائلة عبر اقامة تحقيق قضائي وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي اثناء العدوان للمحاكمة.

نحن نؤمن كل الايمان ان (تقرير غولدستون) يعتبر حجر اساس في بناء وسائل فعالة لتحقيق حل للنزاع الفلسطيني- الاسرائيلي، وخطوة عظيمة باتجاه تأكيد القيم في المجتمع الدولي، والحث على تطبيق المبادئ المكونه له، ومنها:

اولا: ان موضوع الافلات من العقاب، موضوع لا يمكن التسامح فيه، وان اولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ستتم محاسبتهم لا محالة، بغض النظر عن سلطاتهم او حتى جنسياتهم.

ثانيا: ان العدالة وحقوق الانسان هما الضمان الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الاوسط.

ثالثا: ان يجد اولئك المدنيين والابرياء الذين فقدوا ارواحهم، واولئك الذين اجبروا على اعادة بناء حياتهم من جديد نتيجة للحرب، اذان المجتمع الدولي مصغية لهم ولما تعرضوا له من انتهاكات.

في الخامس من تشرين الثاني لعام 2009، تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم S-12/1 والذي نص على مدة ثلاثة اشهر كموعد اقصى لتحقيق محلي مستقل من قبل اطراف النزاع وفقا لاحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق. منذ ذلك الحين، اخذ المجتمع المدني على عاتقه لعب دور المراقب والموثّق لما يقوم به اطراف النزاع بشأن التحقيقات المحلية. وقام

http://www.gopetition.com/petition/38030.html

Votre Excellence,

La publication du rapport de l’ONU “Fact-Finding Mission on Gaza Conflict” (le Rapport Goldstone) a été un tournant historique pour la lutte du peuple palestinien pour l’exercice de leur droit d’autodétermination et la cessation des violations graves et continues des droits de l’homme de celui-ci par l’occupation israélienne des territoires palestiniens, la bande de Gaza et la Cisjordanie, Jérusalem Est incluse. Dans la lumière des recommandations du rapport Goldstone, nous vous écrivons pour inviter instamment la mise en œuvre imminente d’un processus de réconciliation pour les victimes du conflit de Gaza et l’engagement de mesures visant a garantir la primauté du droit par la responsabilisation,  principalement en amorçant une enquête judiciaire et des poursuites des personnes responsables de violations du droit international commises lors de l’assaut.

Le Rapport Goldstone est une étoile polaire pour ayant pu rendre une justice globale et une réconciliation dans le conflit Israélo-palestinien. Il est aussi une étape cruciale pour la confirmation de valeurs défendues par la communauté internationale; des considérations qui constituent les principes les plus élémentaires de l’humanité. Principalement que (1) l’impunité ne sera pas tolérée; ceux qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité doivent être tenus responsables sans importance de leurs pouvoirs et de leurs nationalités; (2) le seule moyen pour garantir la paix dans le Moyen-Orient est par le biais de la justice et les droits de l’homme, et non pas par la violence et la guerre; et (3) que la voie des centaines de civils innocents ayant perdu leurs vies, et celle de ceux qui reconstruisent leurs vies, doivent être entendues par la communauté internationale.

Le 5 Novembre 2009, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Résolution S-12/1, qui a fixé un délai de trois mois pour mettre en œuvre une enquête crédible et indépendante, à mener par les parties au conflit conformément aux standards et provisions du droit international. Depuis cette date, la société civile ainsi que d’autres organismes locaux ont pris en charge un rôle de surveillance et de documentation de la procédure et des résultats des enquêtes effectuées par les deux parties. Depuis, un travail considérable a été fait entre la société civile locale et internationale afin de promouvoir et d’éduquer sur l’importance du rapport, et de s’assurer a ce que la justice et le processus de réconciliation lancée par le rapport sous l’égide de l’ONU soit mis en œuvre conformément au droit international.

L’information et la matière qui sont devenus disponibles récemment, a la lumière de la date limite accordée par l’ONU, montrent que les enquêtes locaux effectuées par les parties au conflit n’ont pas respecté ces normes. Les mécanismes d’enquêtes israéliens sont intrinsèquement viciées et le rapport publié par le gouvernement israélien, en ce qui concerne ses enquêtes, ont clairement montré l’échec du respect des provisions du droit international sur la conduite des enquêtes par ses mécanismes. L’information disponible sur les enquêtes menées par les autorités palestiniennes a Gaza et dans la Cisjordanie, dégagent le manque de conformité de celles-ci avec les provisions du droit international requises.

Nous souhaitons ajouter nos voix a celle du Juge Goldstone a l’occasion de la présentation du rapport au Comite des Droits de l’Homme le 29 septembre et rappeler que : ” C’est le moment pour l’action. Le manque de reddition des comptes pour les crimes de guerre et crimes contre l’humanité a atteint un point critique. Le manque de justice en cours ébranle tout espoir d’un processus de paix réussi et renforce un environnement qui favorise la violence”.

Nous portons tous la responsabilité de prendre des mesures, mettre fin a l’injustice, et construire la paix. Afin de pouvoir arriver a cet objectif, nous vous demandons instamment, votre excellence Monsieur le Secrétaire General des Nations-Unies, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir que:

 • Le siège a long terme sur le peuple de Gaza, qui constitue une punition collective de la population civile, soit levé, garantir une indemnisation aux victimes, et le début de la reconstruction de l’infrastructure civile essentielle.
 • Toutes les mesures nécessaires soient utilisées pour hâter le processus de la responsabilisation et établir une justice pour les victimes comme il est prévu dans le rapport Goldstone (la mise en place par l’Assemblée Générale des NU d’un comité d’experts pour surveiller et évaluer l’efficacité et l’authenticité des enquêtes internes effectuées par les parties au conflit, et des fonds d’entiercement aux victimes palestiniens); et
 • Des sérieux suivis de mesures soient prises sur les recommandations du rapport Goldstone pour garantir la primauté du droit et pour remplacer la mauvaise habitude d’impunité par la responsabilisation, en s’assurant que des enquêtes judiciaires détaillées soient entamées afin d’ouvrir des poursuites contre ceux qui sont individuellement responsables des violations commises.

Cordialement,

If you are interested in signing our petition, please go to: http://www.gopetition.com/petition/38030.html

Su Excelencia,

El desbloquear del informe de la misión exploratoria de la U.N. en el conflicto de Gaza era un momento crucial histórico eminente para la lucha de la gente palestina para el ejercicio de la su derecha a la autodeterminación y el cese de continuar violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos por el empleo Israelí de los territorios palestinos, Gaza, y Cisjordania. A la luz de las recomendaciones del informe de Goldstone, estamos escribiendo para impulsar fuertemente la puesta en práctica inminente de un proceso de reconciliación para las víctimas del conflicto de Gaza y para asegurar el Estado de Derecho con responsabilidad principalmente comenzando una investigación judicial y procesamientos de ésos responsables de las violaciones del derecho internacional confiadas durante el asalto.

El informe de Goldstone es una estrella polar para avanzar la justicia y la reconciliación totales en el conflicto Palestino-Israelí. Es también un paso de progresión crucial para la confirmación de los valores mantenidos por la comunidad internacional; consideraciones que constituyen los principios de base de la humanidad. Esa (1) impunidad no será tolerada principalmente; los que confían crímenes de guerra y crímenes contra humanidad deben ser sostenidos responsable sin importar potencia y nacionalidad; 2) la única manera de asegurar paz en el Oriente Medio está a través de justicia y los derechos humanos, no violencia y guerra; y (3) que la voz de los centenares de civiles inocentes que perdieron sus vidas, y las que están reconstruyendo actualmente sus vidas, se deba oír por la comunidad internacional.

El 5 de noviembre de 2009, la Asamblea General de la O.N.U adoptó la resolución S-12/1, de acuerdo con la cual fije un plazo de tres meses para que las investigaciones nacionales independientes y creíbles de acuerdo con los estándares aplicables del derecho internacional. Puesto que, sociedad civil y otros cuerpos locales han tomado una supervisión y papel de la documentación para señalar sobre el procedimiento y los resultados de estas investigaciones de ambas partes. Puesto que, el considerable trabajo se ha hecho entre sociedad civil local e internacional para promover y para educar en la significación del informe y para asegurarse de que la justicia y el proceso de reconciliación iniciados por el informe bajo auspicio de la O.N.U se ejecuta de acuerdo con derecho internacional.

La información y el material que estaban disponibles recientemente, a la luz del plazo del 5 de febrero de 2010 acordado por la O.N.U, sugiere que las investigaciones nacionales realizadas por los partidos al conflicto no han cumplido estos estándares. Los mecanismos israelíes de la investigación son intrínsecamente dañados y el informe publicado por el gobierno israelí en sus investigaciones indica el incidente de estos mecanismos de cumplir con los estándares del derecho internacional en la conducta de las investigaciones. La información disponible en las investigaciones realizadas por las autoridades palestinas, en la Franja de Gaza y Cisjordania, no proporciona ninguna prueba de la conformidad de estándares internacionales requeridos.

Quisiéramos recordar y añadir nuestras voces a las palabras de Goldstone de la justicia en la presentación del informe en el HRC el 29 de septiembre y memoria: “Ésta es la época para la acción. La falta de responsabilidad para los crímenes de guerra y los crímenes posibles contra humanidad ha alcanzado una punta de la crisis; la falta en curso de justicia está minando cualquier esperanza de un proceso de paz acertado y está reforzando un ambiente que fomente violencia.”

Todos llevamos la responsabilidad de tomar medidas, de terminar injusticia, y de construir paz, y con este fin, impulsamos fuertemente a su excelencia, el secretario general de la O.N.U, tomar todas las medidas necesarias para:

 • El cerco duradero en la población de Gaza, que constituye el castigo colectivo de la población civil, se levanta, remuneración para las víctimas se garantiza, y reconstrucción de la infraestructura civil esencial comienza;
 • Se utilizan todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de la responsabilidad y para alcanzar la justicia para las víctimas según lo indicado en el informe de Goldstone (incluyendo el establecimiento por el UNGA de un Comité de expertos para vigilar y para evaluar la eficacia y la autenticidad de las investigaciones nacionales realizadas por los partidos al conflicto y un fondo de fideicomiso para); y
 • Las medidas serias de la continuación se adquieren la recomendación del informe de Goldstone de asegurar el Estado de Derecho y de substituir la cultura de la impunidad por la de la responsabilidad asegurándose de que las investigaciones judiciales detalladas comiencen para causar procesamientos de ésos individualmente responsables de las violaciones confiadas.

Sinceramente,

If you are interested in signing our petition, please go to: http://www.gopetition.com/petition/38030.html

Sayın BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon,

 Gazze çatışmasına İlişkin BM Araştırma raporunun (Goldstone raporu) yayımlanması, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin haklarını kullanmak ve İsrail’in Filistin toprakları, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’yı işgaliyle başlayıp süregelen ağır ve sistematik insan hakları ihlallerini sona erdirmek için verdikleri mücadelede tarihi bir dönüm noktası oluşturdu. Bizler, Goldstone raporunun ışığında, Gazze çatışmasının mağdurları için hemen bir uzlaştırma sürecinin hayata geçirilmesi ve saldırı sırasında vuku bulan uluslararası hukuk ihlallerinin sorumlularının asıl olarak soruşturularak ve yargılanarak hesap vermelerinin sağlanması suretiyle hukukun üstünlüğünün güvenceye alınmasını sağlayacak tedbirlerin hayata gecirilmesi için ısrar ediyoruz.

 Goldstone raporu, Filistin-İsrail çatışmasında adaletin ve uzlaşmanın sağlanması için bir çoban yıldızıdır. Ayrıca uluslararası toplumca benimsenen değerlerin, insanlığın en temel ilkelerini oluşturan düşüncelerin, teyit edilmesi için önemli bir adımdır. Temel olarak (1) cezasızlık hoşgörülmeyecektir; savaş suçları ve insanlığa karşı suçları işleyenler, iktidarları ve milliyetleri dikkate alınmaksızın sorumlu tutulacaktır; (2) Orta Doğu’da barışı sağlamanın tek yolu, adalet ve insan haklarıyla olabilir, şiddet ve savaşla değil; (3) uluslararası toplum, hayatlarını kaybeden yüzlerce masum sivilin ve şimdi hayatlarını yeniden inşa edenlerin seslerini duymalıdır.

 5 Kasım 2009’da, BM Genel Kurulu, çatışmanın taraflarınca uluslalarası hukukun uygulanabilir standartlarına uygun olarak yürütülecek ulusal düzeyde bağımsız ve güvenilir soruşturmalar için üç aylık bir süre tayin eden S-12/1 Numaralı kararı benimsedi. O zamandan bu yana, sivil toplum ve diğer yerel organlar, her iki tarafın yürüttükleri bu soruşturmaların yapılışını ve sonuçlarını raporlamak üzere bir izleme ve belgeleme görevini üstlendi. O zamandan bu yana, raporun önemini anlatmak ve açıklamak için ve de BM’nin himayesinde raporun uluslararası hukuka göre uygulanmasıyla adalet ve uzlaştırma sürecinin başlatılmasını sağlamak için yerel ve uluslararası sivil toplum tarafından dikkate değer işler yapıldı.

 BM’nin verdiği son tarih olan 5 Şubat 2010 itibarıyla erişilebilir hale gelen bilgi ve belgeler, çatışmanın taraflarınca yürütülen iç soruşturmaların bu standartlara uygun olmadığına işaret etmektedir. İsrail soruşturma mekanizmaları, nitelikleri gereği kusurludur ve yürüttükleri soruşturmalara ilişkin olarak İsrail hükümetince hazırlanan rapor, soruşturmaların yürütümünde uluslararası hukuk standartlarına uyulmadığını ortaya koymaktadır. Filistinli yetkililerce hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria’da yapılan soruşturmalara ilişkin bilgiler, gerekli ulusalararası standartlara uyulduğuna ilişkin hiçbir kanıt temin etmemektedir.

 Bizler, Yüksek Yargıç Goldstone’un 29 Eylül’de İnsan Hakları Komitesi’nde raporun sunumunu yaparken söylediği şu sözleri hatırlatmak ve sesimizi onun sesine eklemek istiyoruz:  “Şimdi harekete geçmek zamanıdır. Savaş suçları ve muhtemel insanlığa karşı suçlardan dolayı cezasızlık bir kriz noktasına ulaşmıştır; devam edegelen adaletsizlik başarılı bir barış süreci için bütün umutları zayıflatmakta ve şiddeti körükleyen bir iklim yaratmaktadır.”

 Harekete geçmek, adaletsizliği sona erdirmek ve barışı temin etmek hepimizin sorumluluğudur ve bu amaçla sizi, Sayın BM Genel Sekreterini, ısrarla  aşağıda belirtilen taleplerin gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz:

 • Sivil nüfus üzerinde kolektif bir ceza teşkil eden Gazze halkı üzerindeki uzun süreli ablukanın sona erdirilmesi, mağdurlara tazminat ödenmesinin garanti altına alınması ve temel sivil altyapının yeniden inşasının başlatılması;
 • Sorumluların tespiti sürecininin hızlandırılması ve Goldstone raporunda işaret edildiği gibi mağdurlar için adaletin sağlanması yönünde gereken bütün tedbirlerin alınması (çatışmanın taraflarınca yürütülecek soruşturmaların etkililiğini ve gerçeğe uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek üzere BM Genel Kurulu tarafından bir uzmanlar komitesi oluşturulması ve Filistinli mağdurlar için bir fonun ayrılması da dahil); ve
 • Goldstone raporunun hukukun üstünlüğünün sağlanması ve cezasızlık kültürünün bırakılarak gerçekleştirilen ihlallerden bireysel olarak sorumlu olanlar hakkında ayrıntılı kovuşturma başlatılması yoluyla hesap verebilirliğin sağlanması yönündeki tavsiyelerine ilişkin ciddi bir takibin yapılması için sıkı tedbirler alınsın.

Saygılarımızla,

[To sign, go to: http://www.gopetition.com/petition/38030.html]

Your Excellency,

The release of the report of the UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict (the Goldstone report) was an eminent historical turning-point for the struggle of the Palestinian people for the exercise of their right to self-determination and the cessation of the continuing grave and systematic violations of their human rights by the Israeli occupation of the Palestinian territories, the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem. In light of the Goldstone report’s recommendations, we are writing to strongly urge the imminent implementation of a reconciliation process for the victims of the Gaza conflict and the undertaking of measures to secure the rule of law through accountability by principally commencing a judicial investigation and prosecutions of those responsible for the violations of international law committed during the assault.

The Goldstone report is a lodestar for advancing overall justice and reconciliation in the Palestinian-Israeli conflict. It is also a crucial step for the confirmation of the values upheld by the international community; considerations that constitute the most basic principles of humanity. Principally that (1) impunity will not be tolerated; those who commit war crimes and crimes against humanity are to be held accountable regardless of power and nationality; (2) the only way to secure peace in the Middle East is through justice and human rights, not violence and war; and (3) that the voice of the hundreds of innocent civilians that lost their lives, and those who are presently rebuilding their lives, should be heard by the international community.

On 5 November 2009, the UN General Assembly adopted Resolution S-12/1, which set a three-month deadline for independent and credible national investigations to be conducted by the parties to the conflict in accordance with the applicable standards of international law. Since, civil society and other local bodies have taken up a monitoring and documenting role to report on the proceeding and results of these investigations of both parties. Since, considerable work has been done amongst local and international civil society to promote and educate on the Report’s significance and ensure that the justice and reconciliation process initiated by the report under the auspice of the UN is implemented in accordance with international law.

The information and material that became available recently, in light of the 5 February 2010 deadline accorded by the UN, suggests that the domestic investigations carried out by the parties to the conflict have not met these standards. The Israeli investigation mechanisms are inherently flawed and the report issued by the Israeli government on its investigations indicates the failure of these mechanisms to comply with the standards of international law in the conduct of the investigations. Information available on the investigations carried out by the Palestinian authorities, both in the Gaza Strip and the West Bank, provides no evidence of compliance with required international standards.

We would like to recall and add our voices to Justice Goldstone’s words at the presentation of the report at the HRC on 29 September and recall: “This is the time for action. The lack of accountability for war crimes and possible crimes against humanity has reached a crisis point; the ongoing lack of justice is undermining any hope for a successful peace process and reinforcing an environment that fosters violence.”

We all carry the responsibility to take action, end injustice, and build peace, and to this end, we strongly urge your Excellency, the UN Secretary General, to take all the necessary measures to ensure that:

 • The long-lasting siege on the people of Gaza, which constitutes collective punishment of the civilian population, is lifted, compensation for the victims is guaranteed, and reconstruction of essential civilian infrastructure commences;
 • All necessary measures are used to hasten the process of accountability and achieve justice for the victims as indicated in the Goldstone Report (including the establishment by the UNGA of a committee of experts to monitor and assess the effectiveness and genuineness of domestic investigations carried out by the parties to the conflict and an escrow fund for Palestinian victims); and
 • Serious follow up measures are taken on the Goldstone report’s recommendation to ensure the rule of law and replace the culture of impunity with that of accountability by ensuring that detailed judicial investigations commence in order to bring about prosecutions of those individually responsible for the violations committed.

Yours sincerely,

If you are interested in signing our petition, please go to: http://www.gopetition.com/petition/38030.html